POLITYKA PRYWATNOŚCI I „CIASTECZKOWA” SERWISU WWW.XL-ENERGY.PL, WWW.XL-ENERGY.COM

English Version

Niniejsza Polityka Prywatności („Polityka Prywatności”) określa sposób, w jaki XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, gromadzi, przetwarza i wykorzystuje informacje na temat Użytkowników i Dystrybutorów.

Wszystkie terminy pisane wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności mają znaczenie nadane im w Regulaminie świadczenia przez XL Energy Marketing sp. z o.o. usług drogą elektroniczną (zwane dalej „Regulaminem”), chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

 1. Usługodawca przetwarza następujące dane Użytkownika: adres IP urządzenia, z którego korzysta wchodząc do Serwisu; typ przeglądarki internetowej, typ oprogramowania systemowego urządzenia Użytkownika. Informacje te są wykorzystywane w celu ustalenia liczby odwiedzin Serwisu, średniego czasu, przez jaki Użytkownik korzysta z Serwisu albo podobnych informacji. Usługodawca wykorzystuje te informacje w celu poprawy zawartości Serwisu.
 2. Użytkownik, który ma zamiar podjąć współpracę z Usługodawcą jako dystrybutor jego produktów, może wypełnić znajdujący się w Serwisie formularz, podając następujące dane: imię i nazwisko, firmę, numer telefonu, adres e-mail, adres prowadzenia działalności gospodarczej oraz – w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą – kraje w których prowadzi działalność gospodarczą, procent udziału w rynku w danym kraju, liczba zatrudnianych pracowników, model biznesowy (dystrybutor, agent, sprzedawca), doświadczenie zawodowe w sprzedaży napojów energetycznych, liczba marek w portfolio, struktura dystrybucji.
 3. Wszystkie dane wskazane w ust. 2 a także adres e-mail Dystrybutora będą dalej określane łącznie jako „Dane Osobowe”.
 4. Administratorem Danych Osobowych jest Usługodawca.
 5. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez Użytkownika przy wypełnianiu formularza, a przez Dystrybutora przy zawieraniu z Usługodawcą umowy dystrybucyjnej lub innej umowy handlowej, w celu świadczenia usług drogą elektroniczną wskazanych w § 4 Regulaminu.
 6. Użytkownik, który wypełnił i przesłał formularz a także Dystrybutor ma prawo dostępu do treści Danych Osobowych jego dotyczących oraz ich poprawiania. Ponadto, Użytkownik ten ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania Danych Osobowych jego dotyczących, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 7. Dane Osobowe przetwarzane są przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) a także polityką bezpieczeństwa i instrukcją zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych obowiązującymi u Usługodawcy. Dane Osobowe są także przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) w systemie teleinformatycznym.
 8. Przy przetwarzaniu Danych Osobowych Usługodawca korzysta z oprogramowania, które zabezpiecza je przez dostępem przez podmioty nieupoważnione, a także przed ich utratą i działaniem złośliwego oprogramowania, którego celem jest uzyskanie do nich dostępu.
 9. Serwis wykorzystuje pliki „cookies”, czyli niewielkie pliki tekstowe, które są wysyłane do komputera Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści oferowane przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu.
 10. Dzięki plikom „cookies”, przeglądarka internetowa Użytkownika może zostać rozpoznana przez Serwis. Większość używanych w Serwisie „cookies” jest usuwana z dysku twardego komputera Użytkownika („session cookies”) po zakończeniu przez niego sesji (czyli po wylogowaniu się lub zamknięciu okna przeglądarki). Pozostałe pliki „cookies” pozostają na komputerze Użytkownika w celu umożliwienia rozpoznania komputera Użytkownika podczas kolejnej wizyty („trwałe cookies”).
 11. Pliki „cookies” nie pozwalają na identyfikację Użytkowników. Za ich pomocą nie są także przetwarzane i przechowywane dane osobowe Użytkowników.
 12. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

PRIVACY AND „COOKIES” POLICY OF THE PORTAL „ WWW.XL-ENERGY.PL, WWW.XL-ENERGY.COM

This Privacy Policy („Privacy Policy”) determines how XL Energy Marketing sp.z.o.o. seated at Złota street 59, 00-120 Warszawa, collects, process and uses information concerning Users and Distributors.

All uppercase terms in this Privacy Policy have meanings assigned to them in the Regulations of e-sevices granted by XL Energy Marketing sp.z.o.o. (hereinafter referred to as “Regulations”) unless otherwise specified in a particular provision.

 1. The Service Provider processes following data of the User: IP address of a device he uses while entering the Portal; type of internet browser, type of system software of the device of the User. This information is used in order to determine the number of visits of the Portal, average time the User uses the Portal or similar information. The Service Provider uses this information in order to improve the contents of the Portal.
 2. The User willing to cooperate with the Service Provider as a distributor of its products may fill a form located in the Portal giving following information: name and surname, company, telephone number, e-mail address, business address and – in case of natural persons running commercial activity – countries of activity, percent of shares in the market in a particular country, number of employees, business model (distributor, agent, seller), professional experience in the sales of energy beverages, number of brands in the portfolio, distribution structure.
 3. All information specified in item 2 as well as e-mail address of the Distributor will be jointly specified as “Personal Data”.
 4. The Service Provider is the Administrator of Personal Data.
 5. Personal Data is processed based upon a permission granted by the User at filling the form and by the Distributor at concluding a distribution contract or another contract with the Service Provider in order to grant e-services specified in Par. 4 of Regulations.
 6. A User who filled and sent a form as well as the Distributor has the access right to the contents of Personal Data concerning them and to correct it. In addition, this User has the right to demand to supplement, up-date, correct Personal Data concerning it, interim or permanent suspension of its processing or removing, if it is incomplete, not current, incorrect or collected with violation of the act dated 20th April 1997 on the protection of personal rights or already unnecessary for the realization of this goal it has been collected for.
 7. Personal Data is processed by the Service Provider according to provisions of the act dated 29th August 1997 on the protection of personal data (Dz.U. No 133, pos. 883 as amended) as well the safety policy and administration manual with a computer system for processing personal data obligatory at the Service Provider. Personal Data is also processed according to regulations of the act dated 18th July 2002 on e-services (Dz.U. No 144, pos. 1204 as amended) in the IT system.
 8. At processing Personal data the Service Provider uses the software that protects it against the access of unauthorized persons as well as against its loss and malignant software the purpose of which is to get access to it.
 9. The Portal uses „cookies” files, i.e. small text files sent to the User’s computer during the use of the Portal. Information collected with the help of “cookies” allow adopting services and contents offered by the User as well as elaborating general statistics concerning the use of the Portal by the User.
 10. „Cookies” files, internet browser of the User may be recognized by the Portal. The majority of “cookies” used in the Portal is removed from the hard disc of the User’s computer (“session cookies”) after the session is completed by the User (i.e logging out on the User’s computer in order to allow recognizing the User’s computer during the next visit (“permanent cookies”).
 11. „Cookies files” do not allow identifying the Users. Personal data of Users is not processed and stored with the use of them, either.
 12. In many cases, the software for viewing websites (internet browser) implicitly permits storing “cookies files” in the final device of the User. The Portal Users may any time change settings concerning “cookies files”. These settings may be changed especially in such a way to block automatic service of “cookies files” in the User’s device of the Portal. Detailed information on possibilities and service methods of “cookies files” is available in settings of the internet browser.
 • XL TEN RELAY COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – XL TEN Relay 15 sec

 • XL RELAY COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – XL Relay 15 sec

 • XL MALDIVES COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – MALDIVES 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial – MALDIVES 30 sec

 • XL IN ICE COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL IN ICE Commercial

 • XL DANCE II COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial DANCE II 15 sec

  DOWNLOAD XXL TV Commercial DANCE II 30 sec

 • XL DANCE I COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial Dance 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Dance 30 sec

 • XL BEACH COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Beach Instrumental 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Instrumental 30 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Vocal 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Vocal 30 sec

 • XL CALIFORNIA BEACH COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial California Beach 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial California Beach 30 sec

 • XL DOWNTOWN COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Instrumental 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Instrumental 30 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Vocal 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Vocal 30 sec

 • Worldwide

  Our products are available in 62 countries around the globe.

  Albania
  Armenia
  Azerbaijan
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bosnia
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Czech Republic
  Chile
  Finland

  France
  Gabon
  Gambia
  Georgia
  Germany
  Greece
  Guyana
  Hungary
  Iceland
  Italy
  Ivory Coast
  Jordan

  Kazakhstan
  Kenya
  Kosovo
  KSA
  Kyrgyzstan
  Latvia
  Lebanon
  Liberia
  Lithuania
  Macedonia
  Maldives
  Mali
  Morocco

  Nepal
  Nigeria
  Oman
  Palestine
  Poland
  Reunion
  Romania
  Russia
  Senegal
  Serbia
  Seychelles
  Slovakia

  Spain
  Suriname
  Sweden
  Switzerland
  Syria
  Tajikistan
  Tanzania
  UAE
  Uganda
  UK
  Uzbekistan
  Zambia

 • XL Ten Can
  EAN:5902198160403
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, and no added sugars for adults. Contains sweeteners. Contains a source of phenylalanine. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; sweeteners: cyclamates, saccharins, acesulfame K, aspartame; caffeine (32 mg/100 ml); colors: ammonia caramel, riboflavin; flavors; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  Energy value 15 kJ/4 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate < 0,5 g, of which sugars < 0,5 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 0,7 mg (50%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 0,2 碌g (8%*). *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • MIXERS KEY VISUALS

  Download All Mixers Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • WILDSTUFF KEY VISUALS

  Download All Wild Stuff Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • AFTERPARTY KEY VISUALS

  Download All After Party Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • ICE KEY VISUALS

  Download All Ice Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • SPORTSMANIAC KEY VISUALS

  Download All Sports Maniac Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • DOUBLEKICK KEY VISUALS

  Download All Double Kick Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • REGULAR KEY VISUALS

  Download All Regular Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • XL Regular Can
  EAN:5906485301012
  UPC:856867000017
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Energy Drink – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (32 mg/100 ml); colors: ammonia caramel, riboflavin; flavors; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 200 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 2,0 mg (143%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 0,2 µg (8%*).
  *% RDA (Recommended Dietary Allowance).


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Wildstuff can
  EAN:5902198160151
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL WILD STUFF – Carbonated multifruit-flavored drink with taurine, natural caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; flavors; natural caffeine (30 mg/100 ml); glucoronolactone; guarana extract; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), biotin (D-biotin), B12 (cyanocobalamin); colors: sunset yellow FCF, brilliant blue FCF, quinoline yellow. Quinoline yellow (E104) and sunset yellow FCF (E110): may have an adverse effect on activity and attention in children.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  Energy value 220 kJ/52 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 12 g, of which sugars 12 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,21 g; sodium 0,08 g; vitamins: niacin 2,4 mg (15%*), B6 0,21 mg (15%*), biotin 7,5 µg (15%*), B12 0,38 µg (15%*)
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Ice can
  EAN:5902198160137
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL ICE – Carbonated Ginger Ale-flavored drink with caffeine, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (20 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; flavors; caffeine (20 mg/100 ml); color: sulphite ammonia caramel.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 158 kJ/37 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 9,1 g, of which sugars 9,1 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Power Toniq can
  EAN:5906485301760
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL PowerToniq – Carbonated tonic-flavored drink with caffeine for adults recommended especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (20 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; caffeine (20 mg/100 ml); flavors.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 164 kJ/39 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 9,1 g, of which sugars 9,1 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Pina Colada can
  EAN:5906485301784
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Pinacolada – Carbonated Pinacolada-flavored drink with caffeine, taurine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; coconut water from concentrate (5%); carbon dioxide; acid: citric acid; acidity regulator: sodium citrates; flavors; caffeine(32 mg/100 ml); taurine (30 mg/100 ml); safflower extract; color: sulphite ammonia caramel; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 200 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,18 g; sodium 0,07 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 µg (200%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Mojito can
  EAN:
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Mojito – Carbonated Mojito-flavored drink with caffeine, taurine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content(31,5 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; acid: citric acid; carbon dioxide; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; flavors; caffeine (31,5 mg/100 ml); vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin); colors: tartrazine, brilliant blue FCF. Tartrazine (E102): may have an adverse effect on activity and attention in children.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 204 kJ/48 kcal; fat < 0,5 g,of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,17 g; sodium 0,07 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 2,0 mg (143%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 2,0 µg (80%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Double Kick can
  EAN:5906485301470
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL DoubleKick – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. Contains 1,5 times more caffeine than most energy drinks, which contain 32 mg/100 ml. High caffeine content; not recommended for children, pregnant and breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (48 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; acid: citric acid; carbon dioxide; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (48 mg/100 ml); flavors; color: sulphite ammonia caramel; vitamins: niacin (nicotinamide), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin); mate extract (10 mg/100 ml); guarana extract (10 mg/100 ml).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 201 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrates 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 μg (200%*). *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Sports Maniac can
  EAN:5906485301326
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL SportsManiac – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children, pregnant and breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (31,5 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; acidity regulator: sodium citrates; L-carnitine (100,0 mg/100 ml); caffeine (31,5 mg/100 ml); flavor; amino acids: L-leucine (20,0 mg/100 ml), L-isoleucine (10,0 mg/100 ml), L-valine (10,0 mg/100 ml); taurine (9,0 mg/100 ml); vitamins: niacin (nicotinamide), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin); color: brilliant blue FCF.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 192 kJ/45 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrates 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 μg (200%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Afterparty Can
  EAN:5906485301456
  UPC:856867000185
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL AfterParty – Carbonated orange-flavored drink with taurine and caffeine, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; Aloe vera juice from Aloe vera powder (0,96%); carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (32 mg/100 ml); flavor: ginseng extract; flavor: Ginkgo extract; flavor; color: carotenes, antioxidant: ascorbic acid.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 197 kJ/46 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g;


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • Production / Mława plant

  Since we are in control of the entire production process, we are able to fulfil the highest quality demands with the shortest delivery times.

  • – XL production facility is situated on a plot of 24,861 m2. It consists of a production line with additional warehousing space, a warehouse hall and a fully equipped laboratory.
  • – XL Energy make sure that the water stands up to the highest production standards. Our facility has a water treatment system with a reversed osmosis (RO) installation.
  • – Yearly we can produce 180 million cans. That would weigh as much as 1000 adult elephants!
  • – Over 70% of aluminum from our cans is recycled. This makes it the most sustainable packaging material.
  • – Our R&D department tested over 1000 recipes in order to choose the best ones.
  • – We have over 100 different can variants.
  • – All the cans of XL Energy Drinks sold in 2015 add up to 7 tons of caffeine. That’s the equivalent of almost 70 million espressos.
 • CERTIFICATES

  Our products conform to strict quality standards and follow current rules and regulations for beverages. XL drinks comply with EU and FDA regulatory requirements and testing methods. Our products are manufactured at ISO 9001, ISO 22 000, IFS and BRC certified facility, thanks to which our clients can be sure of the highest levels of quality control.

  We are committed to continuous improvement of all our processes and enhancing company’s performance.

  Our products contain no animal derivatives and therefore are suitable for consumption for vegetarians and vegans.

 • Logistics

  Our shipping and logistics team is an integral part of our supply chain. They provide both quick solutions and a professional customer service.

  From our base in Warsaw we supervise shipping of products all over the world. We can ship XL cans even to exotic and remote places like Maldives, Reunion, Suriname, Curacao, Martinique, Guadeloupe, Kyrgyzstan. Anywhere you want!

  • – We send our cargos via sea, air and land.
  • – Our longest shipping route is 21,858.60 km.
  • – Since 2009 we have shipped 644 million cans. This could wrap the globe 2.173 times.
 • THE MILESTONES

  In the 16 years since, XL Energy Marketing has experienced tremendous growth and established itself as one of the market leaders.

  2000

  XL Energy Drink is born.

  2005

  A second flavour is launched – XL Sugar Free. Other flavours followed shortly.

  2005

  Our New York office is opened.

  2008

  Mława plant is built to make sure our company offers even more competitive prices and flexibility in order execution.

  2011

  Our new larger warehouse is completed to ensure greater stock availability for our clients.

  2012

  To make our production factory as eco-friendly as possible, we have installed a unique water recovery system. This means we can reuse most of the water which we would normally dispose of. This improvement has helped to reduce our water consumption by 15,000,000 liters per year. 

  2013

  XL Energy Plus line is developed to provide our customers with additional taste and energy benefits. Three functional drinks – XL DoubleKick, XL SportsManiac and XL AfterParty  – join the XL family.

  2014

  New Mixers line – XL Mixer Mojito, XL Mixer Pinacolada and Mixer PowerToniq – are launched, offering the refreshing and hugely popular flavours of cocktails and long drinks.

  2014

  Current XL Regular can design is introduced.

  2015

  XL ICE and XL WildStuff join the XL portfolio, providing either a chilled way to cool off or a crazy way to go on a WILD adventure. Both Irresistibly tasty and refreshing.