REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ XL ENERGY MARKETING SP. Z O.O. USŁUG DROGĄ ELETRONICZNĄ

English Version

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania oraz korzystania z Serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem internetowym https://xl-energy.com/ oraz http://xl-energy.pl/. Regulamin określa także prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika.
 2. Korzystanie z Serwisu oznacza, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu obowiązującego w czasie korzystanie z Serwisu oraz wyraża zgodę na jego postanowienia a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2
Definicje

Jeżeli nic innego nie wynika z treści poszczególnych postanowień, terminy pisane w Regulaminie wielką literą, mają następujące znaczenie:

 • Dystrybutor – przedsiębiorca, z którym Usługodawca zawarł umowę dystrybucyjną lub inną umowę handlową i któremu umożliwił dostęp do Strefy dla Dystrybutora (Distributor Zone);
 • Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną;
 • Serwis – serwis internetowy identyfikowany następującymi nazwami domenowymi: https://xl-energy.com/ oraz http://xl-energy.pl/, administrowany przez Usługodawcę, przeznaczony do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników;
 • Strefa Dystrybutora – część Serwisu przeznaczona wyłącznie dla Dystrybutorów, dostępna po zalogowaniu;
 • Usługodawca – spółka XL Energy Marketing sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 183133, NIP: 525-229-48-31, REGON: 015598075;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna, która ma pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna, która korzysta w jakikolwiek sposób z Serwisu, w tym w szczególności Dystrybutor.

§ 3
Wymagania techniczne

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies”. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek: MSIE 7 i wyższe, Firefox 3.x i wyższe, Opera 9.x i wyższe, Chrome i Safari 4.x i wyższe.

§ 4
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może uzyskać informacje na temat Usługodawcy, oferowanych przez niego produktów oraz podejmowanych działalności, w tym do filmów reklamowanych produktów Usługodawcy. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik może także wypełnić i przesłać Usługodawcy formularz w celu wskazania zainteresowania podjęciem z Usługodawcą współpracy biznesowej.
 2. Za pośrednictwem Serwisu Dystrybutorzy mają dodatkowo możliwość dostępu do Strefy Dystrybutora, w której mają możliwość ściągnięcia materiałów marketingowych dotyczących Usługodawcy i jego produktów w celu ich wykorzystania w swojej działalności gospodarczej tak długa, jak długo są Dystrybutorami. Dostęp do Strefy Dystrybutora możliwy jest za pomocą loginu i hasła nadanego Dystrybutorowi przez Usługodawcę. Dystrybutor nie może przekazywać podmiotowi trzeciemu jego indywidualnego loginu ani hasła oraz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku ujawnienia loginu oraz hasła do Strefy Dystrybutora osobie trzeciej.
 3. Zakres dostępu do usług wskazanych w ust. 1 i 2 może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniony przez Usługodawcę bez podawania przyczyn. O każdej takiej zmianie Usługodawca poinformuje Użytkowników.
 4. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 5. Zawarte w Serwisie informacje o produktach Usługodawcy nie stanowią oferty handlowej.

§ 5
Warunki korzystania

 1. Usługodawca zastrzega, iż Serwis jako strona internetowa a także osobno logo „XL” oraz oprogramowanie użyte do budowy Serwisu objęte są prawami autorskimi i podlegają ochronie prawnej.
 2. Logo „XL” oraz inne słowa i zwroty wykorzystywane w Serwisie stanowią znaki towarowe, do których prawa ochronne przysługują Usługodawcy.
 3. Zabronione jest jakiekolwiek modyfikowanie materiałów pobranych z Serwisu lub ich publiczne prezentowanie lub użycie bez pisemnej zgody Usługodawcy. Usługodawca nie udziela żadnej (w tym dorozumianej) licencji na korzystanie z materiałów możliwych do pobrania z Serwisu.
 4. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej), przetwarzanie w całości lub w części, w celach innych niż prywatne, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami i korzystania z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu, wymaga pisemnej zgody Usługodawcy. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.
 5. Użytkownicy zobowiązują się nie podejmować działań mających na celu lub mogących wpłynąć na poprawne działanie Serwisu.
 6. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za treści znajdujące się na stronach internetowych podmiotów trzecich, do których linki znajdują się w Serwisie.
 7. W wypadku utworzenia przez Użytkownika linka do Serwisu, Użytkownik powinien stosować się do następujących zasad:
  1. link nie powinien sugerować, że Usługodawca poleca produkty lub usługi oferowane przez Użytkownika;
  2. link nie powinien stwarzać wrażenia, że pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą istnieje jakiekolwiek powiązanie;
  3. link nie powinien w żaden sposób ingerować w zawartość Serwisu;

§ 6
Dane osobowe

 1. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w formularzu znajdującym się w Serwisie a także adres e-mail Dystrybutorów służące za login do logowania się do Strefy Dystrybutora będą przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).
 2. Administratorem danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest Usługodawca.
 3. Użytkownikowi, który wypełnił i przesłał formularz a także Dystrybutorowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania danych osobowych jego dotyczących a także do żądania ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika lub Dystrybutora jest dobrowolne.
 4. Szczegółowe informacje na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika, który wypełnił i przesłał formularz znajdują się w Polityce Prywatności.

§ 7
Funkcjonowanie Serwisu

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu. Niemniej jednak w Serwisie mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku Usługodawca postara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.
 2. Aby rozwijać Serwis oraz minimalizować ryzyko wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Usługodawca dba o to, aby przerwy techniczne nie były uciążliwe dla Użytkowników. W tym celu, w miarę możliwości, przerwy te będą przypadały na godziny nocne, a o terminie i przewidywanej długości trwania przerwy Usługodawca poinformuje Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, w tym opóźnienia w transmisji danych leżące po stronie urządzeń należących do Użytkownika, oraz urządzeń, systemów informatycznych, sieci komputerowych i telekomunikacyjnych należących do operatorów sieci telekomunikacyjnej lub dostawców usługi dostępu do Internetu.

§ 8
Działania zabronione

 1. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. W szczególności zabrania się dostarczania treści sprzecznych z Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami, w tym treści i zdjęć:
  1. o charakterze erotycznym, pornograficznym, obscenicznym;
  2. zawierających treści powszechnie uznane za wulgarne i obelżywe;
  3. obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm nazizm, rasizm, nienawiść, dyskryminację;
  4. dotyczących sposobów łamania kodów, rozpowszechniających wirusy i inne tego typu złośliwe oprogramowania.
 2. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili rezygnacji z korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu poprzez wyjście z Serwisu.

§ 9
Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące działania Serwisu oraz poszczególnych usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę należy zgłaszać za pośrednictwem poczty e-mail, wysyłając e-mail na adres: marketing@xl-energy.com. Reklamacja powinna zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz ze wskazaniem elementów Serwisu, z którymi jest ona związana.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji.

§ 10
Postanowienia końcowe

 1. Do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
 3. Niniejszy Regulamin może zostać w każdej chwili zmieniony przez Usługodawcę. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników udostępniając nową treść regulaminu na Serwisie.

REGULATIONS OF E-SERVICES GRANTED
BY XL ENERGY MARKETING SP.Z O.O.

§ 1
General provisions

 1. These regulations determine principles of operation and use of the Internet Portal located under the internet address: https://xl-energy.com/.

Regulations determine also rights and obligations of the Service Provider and User.

 1. Using the Portal means that the User has read the contents of Regulations obligatory during using the Portal and acknowledges its provisions as well as is obliged to observe them.

§ 2
Definitions

Unless not otherwise specified by the contents of particular provisions, terms used in the Regulations in uppercase have the following meaning:

 • Distributor – entrepreneur with whom the Service Provider concluded a distribution contract or another commercial contract and whom it allowed access to the Zone for the Distributor (Distributor Zone)
 • Regulations – these Regulations of granting e-services by the Service Provider;
 • Portal – internet Portal identified with following domain names: https://xl-energy.com/ and http://xl-energy.pl/, administered by the Service Provider for providing e-services by the Service Provider in favor of Users;
 • Distributor Zone – a part of Portal exclusively for the Distributors available after logging in;
 • Service Provider – the company XL Energy Marketing sp.z o.o. seated at Złota street 59, 00-120 Warszawa, registered in the Register of Enterpreneurs of the National Court Register maintained by the Regional Court for Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register under the KRS number 183133, NIP: 525-229-48-31, REGON: 015598075;
 • User – any natural person capable for legal actions, any legal or defective legal person using the Portal in any way, including especially Distributor;

§ 3
Technical requirements

Warunkiem koniecznym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu „cookies”. Dla poprawnego funkcjonowania Serwisu wymagane jest korzystanie z jednej z przeglądarek:

A condition necessary to use the Portal is a device held by the User allowing access to Internet network, exclusively via software for viewing its resources, accepting „cookies files”. For correct operation of the Portal it is necessary to use any browser: MSIE 7 and higher, Firefox 3.x and higher, Opera 9.x and higher, Chrome and Safari 4.x and higher.

§ 4
Services provided via Portal

 1. Via the Portal the User may obtain information concerning the Service Provider, products offered by it and initiated activity including films of advertised products of the Service Provider. Via the Portal the User may also fill and send a form to the Service Provider in order to show its interest in starting a business cooperation with the Service Provider.
 2. Via the Portal the Distributors have in addition access to the Distributor Zone in which they have the opportunity to load up marketing materials of the Service Provider and its products to use them in their commercial activity as long as they are Distributors. The access to the Distributor Zone is possible via login and password given to the Distributor by the Service Provider. The Distributor may not provide its individual login and password to a third person and it is obliged to notify the Service Provider promptly on any case of the login and password disclosure to the Distributor Zone to third persons.
 3. The range of access to services specified in item 1 and 2 may any time and in any scope be changed by the Service Provider without reasons. The Service Provider will notify the users on any such change.
 4. Using the Portal by the Users is voluntary and free of chargé.
 5. Information on products of the Service Provider included in the Portal is not a commercial offer.

§ 5
Terms and conditions of Use

 1. The Service Provider reserves that the Portal as the website as well as separately logo „XL” and software used to create the Portal are covered by copy rights and are legally protected.
 2. The „XL” logo and other words and terms used in the Portal are trademarks the Service Provider has protective rights to.
 3. It is prohibited to modify any materials uploaded from the Portal or their public presentation or use without a written consent of the Service Provider. The Service Provider does not grant any (including implied ) license for the use of materials possible to be uploaded from the Portal.
 4. Collecting, using, further distributing, reprinting, making available in any form (including e-form), processing in full or in part, for purposes other than private, excluding getting acquainted with information and using the Portal according to provisions of the Regulations, is subject to a written consent of the Service Provider. Aggregating and processing data and other information available in the Portal for its further making available to third persons within other internet portals as well as outside internet is prohibited.
 5. Users are obliged not to take any actions that may influence correct operation of the Portal.
 6. The Service provider is not responsible for contents on websites of third persons links to which are included in the Portal.
 7. Should the User create a link to the Portal, the User shall apply following principles;
  1. the link shall not suggest the User recommends products or services offered by the User;
  2. the link shall not give an impression that there is any relations between the User and the Service Provider;
  3. the link shall not in any way interfere in the contents of the Portal;

§ 6
Personal data

 1. Personal data submitted by the User in the form located in the Portal as well as e-mail address of Distributors being a login for logging into the Distributor Zone will be processed by the Service Provider according to provisions of the act dated 29th August 1997 on the protection of personal data (Dz.U. no 133, pos. 883 as amended).
 2. The Service Provider administers personal data specified in clause 1.
 3. The User who filled and sent a form as welll as the Distributor have the right to access and to correct personal data concerning it as well as to demand to remove it. Distributor or the User may give personal data voluntarily.
 4. Detailed information concerning processing personal data of the User who filled and sent the form is included in the Privacy Policy.

§ 7
Portal operation

 1. The Service Provider will do its best to provide correct and uninterrupted operation of the Portal. Nevertheless, breakdowns and technical errors connected with troubles with the hardware or software may occur in the Portal. In any case the Service Provider will try to limit negative results of occurred technical problems to the highest extend.
 2. In order to develop the Portal and to mitigate the risk of any failure, technical breaks are necessary to implement respective changes in the computer system. The Service Provider takes care not to make technical breaks burdensome for the Users. For this purpose, if possible, these breaks will be at night, and the Service Provider will inform the Users with in advance on prospected length of a break.
 3. The Service Provider is not liable for technical problems, including delay in transmitting data defaulted by devices of the User as well as devices, computer systems, computer and IT networks of IT network operators or suppliers of access to internet.

§ 8
Prohibited actions

 1. It is prohibited to use the Portal inconsistently with its purpose. Especially it is prohibited to deliver contents inconsistent with Regulations, commonly obligatory legal rules or good habits, including contents and pictures:
  1. of erotic, pornographic or obscene nature;
  2. with contents commonly treated vulgar and abusive;
  3. showing or propagating force, fascism, Nazism, racism, hate, discrimination,
  4. concerning methods of code breaking, distributing viruses and other malignant software.
 2. The User has any time the possibility to resign from using e-services by the User via the Portal by exiting it.

§ 9
Complaints

 1. Complaints concerning the activity of the Portal and particular services granted via it by the Service Provider shall be notified via e-mail to the address: marketing@xl-energy.com. A complaint shall include the description of notified objections with specifying portal elements connected with.
 2. Complaints will be settled on a regular base in the term not exceeding 14 days since notification.

§ 10
Final provisions

 1. Polish legislation shall apply to e-services granted by the Service provider.
 2. Any disputes connected with services provided by the Service Provider via Portal will be settled by respective common courts.
 3. These regulations may be any time changed by the Service Provider. The Service Provider shall inform the Users on any change making new contents of regulations available on the portal.
 • XL TEN RELAY COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – XL TEN Relay 15 sec

 • XL RELAY COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – XL Relay 15 sec

 • XL MALDIVES COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial – MALDIVES 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial – MALDIVES 30 sec

 • XL IN ICE COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL IN ICE Commercial

 • XL DANCE II COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial DANCE II 15 sec

  DOWNLOAD XXL TV Commercial DANCE II 30 sec

 • XL DANCE I COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial Dance 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Dance 30 sec

 • XL BEACH COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Beach Instrumental 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Instrumental 30 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Vocal 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial Beach Vocal 30 sec

 • XL CALIFORNIA BEACH COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial California Beach 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial California Beach 30 sec

 • XL DOWNTOWN COMMERCIAL

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Instrumental 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Instrumental 30 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Vocal 15 sec

  DOWNLOAD XL TV Commercial DownTown Vocal 30 sec

 • Worldwide

  Our products are available in 62 countries around the globe.

  Albania
  Armenia
  Azerbaijan
  Belarus
  Belgium
  Benin
  Bosnia
  Bulgaria
  Burkina Faso
  Cambodia
  Czech Republic
  Chile
  Finland

  France
  Gabon
  Gambia
  Georgia
  Germany
  Greece
  Guyana
  Hungary
  Iceland
  Italy
  Ivory Coast
  Jordan

  Kazakhstan
  Kenya
  Kosovo
  KSA
  Kyrgyzstan
  Latvia
  Lebanon
  Liberia
  Lithuania
  Macedonia
  Maldives
  Mali
  Morocco

  Nepal
  Nigeria
  Oman
  Palestine
  Poland
  Reunion
  Romania
  Russia
  Senegal
  Serbia
  Seychelles
  Slovakia

  Spain
  Suriname
  Sweden
  Switzerland
  Syria
  Tajikistan
  Tanzania
  UAE
  Uganda
  UK
  Uzbekistan
  Zambia

 • XL Ten Can
  EAN:5902198160403
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, and no added sugars for adults. Contains sweeteners. Contains a source of phenylalanine. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; sweeteners: cyclamates, saccharins, acesulfame K, aspartame; caffeine (32 mg/100 ml); colors: ammonia caramel, riboflavin; flavors; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  Energy value 15 kJ/4 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate < 0,5 g, of which sugars < 0,5 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 0,7 mg (50%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 0,2 碌g (8%*). *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • MIXERS KEY VISUALS

  Download All Mixers Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • WILDSTUFF KEY VISUALS

  Download All Wild Stuff Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • AFTERPARTY KEY VISUALS

  Download All After Party Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • ICE KEY VISUALS

  Download All Ice Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • SPORTSMANIAC KEY VISUALS

  Download All Sports Maniac Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • DOUBLEKICK KEY VISUALS

  Download All Double Kick Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • REGULAR KEY VISUALS

  Download All Regular Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

  Download All Key Visuals:

  JPG IconTIF Icon

 • XL Regular Can
  EAN:5906485301012
  UPC:856867000017
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Energy Drink – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (32 mg/100 ml); colors: ammonia caramel, riboflavin; flavors; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 200 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 2,0 mg (143%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 0,2 µg (8%*).
  *% RDA (Recommended Dietary Allowance).


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Wildstuff can
  EAN:5902198160151
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL WILD STUFF – Carbonated multifruit-flavored drink with taurine, natural caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; flavors; natural caffeine (30 mg/100 ml); glucoronolactone; guarana extract; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), biotin (D-biotin), B12 (cyanocobalamin); colors: sunset yellow FCF, brilliant blue FCF, quinoline yellow. Quinoline yellow (E104) and sunset yellow FCF (E110): may have an adverse effect on activity and attention in children.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  Energy value 220 kJ/52 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 12 g, of which sugars 12 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,21 g; sodium 0,08 g; vitamins: niacin 2,4 mg (15%*), B6 0,21 mg (15%*), biotin 7,5 µg (15%*), B12 0,38 µg (15%*)
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Ice can
  EAN:5902198160137
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL ICE – Carbonated Ginger Ale-flavored drink with caffeine, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (20 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; flavors; caffeine (20 mg/100 ml); color: sulphite ammonia caramel.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 158 kJ/37 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 9,1 g, of which sugars 9,1 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Power Toniq can
  EAN:5906485301760
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL PowerToniq – Carbonated tonic-flavored drink with caffeine for adults recommended especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (20 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; caffeine (20 mg/100 ml); flavors.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 164 kJ/39 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 9,1 g, of which sugars 9,1 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Pina Colada can
  EAN:5906485301784
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Pinacolada – Carbonated Pinacolada-flavored drink with caffeine, taurine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; coconut water from concentrate (5%); carbon dioxide; acid: citric acid; acidity regulator: sodium citrates; flavors; caffeine(32 mg/100 ml); taurine (30 mg/100 ml); safflower extract; color: sulphite ammonia caramel; vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 200 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,18 g; sodium 0,07 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 µg (200%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Mojito can
  EAN:
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL Mojito – Carbonated Mojito-flavored drink with caffeine, taurine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content(31,5 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; acid: citric acid; carbon dioxide; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; flavors; caffeine (31,5 mg/100 ml); vitamins: niacin (nicotinamide), B6 (pyridoxine hydrochloride), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), B12 (cyanocobalamin); colors: tartrazine, brilliant blue FCF. Tartrazine (E102): may have an adverse effect on activity and attention in children.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 204 kJ/48 kcal; fat < 0,5 g,of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,17 g; sodium 0,07 g; vitamins: niacin 8,0 mg (50%*), B6 2,0 mg (143%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B12 2,0 µg (80%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Double Kick can
  EAN:5906485301470
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL DoubleKick – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. Contains 1,5 times more caffeine than most energy drinks, which contain 32 mg/100 ml. High caffeine content; not recommended for children, pregnant and breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (48 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; acid: citric acid; carbon dioxide; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (48 mg/100 ml); flavors; color: sulphite ammonia caramel; vitamins: niacin (nicotinamide), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin); mate extract (10 mg/100 ml); guarana extract (10 mg/100 ml).

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 201 kJ/47 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrates 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 μg (200%*). *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Sports Maniac can
  EAN:5906485301326
  UPC:
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL SportsManiac – Carbonated drink with taurine, caffeine and vitamins, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children, pregnant and breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (31,5 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; carbon dioxide; acid: citric acid; acidity regulator: sodium citrates; L-carnitine (100,0 mg/100 ml); caffeine (31,5 mg/100 ml); flavor; amino acids: L-leucine (20,0 mg/100 ml), L-isoleucine (10,0 mg/100 ml), L-valine (10,0 mg/100 ml); taurine (9,0 mg/100 ml); vitamins: niacin (nicotinamide), pantothenic acid (calcium D-pantothenate), vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B12 (cyanocobalamin); color: brilliant blue FCF.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 192 kJ/45 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrates 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,25 g; sodium 0,1 g; vitamins: niacin 7,0 mg (44%*), pantothenic acid 2,0 mg (33%*), B6 1,4 mg (100%*), B12 5,0 μg (200%*).
  *% Nutrient Reference Values for adults.


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • XL Afterparty Can
  EAN:5906485301456
  UPC:856867000185
  Volume:250 ml (275 g) - 8,4 fl oz (9,7 oz)
  Tray:24 x 250 ml (6,7 kg) – 24 x 8,4 fl oz (14,77 Ib)
  Tray dimensions
  [lengdiv / widdiv / height]:
  32,5 cm/22 cm/13,7 cm (12,8 in/8,6 in/5,4 in)
  Europallet:120 trays
  Weight:840 kg (1851 Ib)
  Lengdiv:120 cm (47,2 in), widdiv: 80 cm (31,5 in), height: 150 cm (59 in)
  Truck load:3 360 trays (80 640 cans), 23 520 kg (51 852,7 Ib)
  20” Container load:2 760 trays (66 240 cans), 19 020 kg (41 931,9 Ib)

  INGREDIENTS

  XL AfterParty – Carbonated orange-flavored drink with taurine and caffeine, recommended for adults especially in intensified mental and physical exertion. High caffeine content; not recommended for children or pregnant or breast-feeding women, individuals sensitive to caffeine. Caffeine content (32 mg/100 ml). Do not mix with alcohol. Pasteurized. Best before and LOT No.: see the bottom of the can. Store in a dry, cool and dark place.

  Ingredients: water; sugar; Aloe vera juice from Aloe vera powder (0,96%); carbon dioxide; acid: citric acid; taurine (400 mg/100 ml); acidity regulator: sodium citrates; caffeine (32 mg/100 ml); flavor: ginseng extract; flavor: Ginkgo extract; flavor; color: carotenes, antioxidant: ascorbic acid.

  NUTRITIONAL VALUE PER 100 ML

  energy value 197 kJ/46 kcal; fat < 0,5 g, of which saturates < 0,1 g; carbohydrate 11 g, of which sugars 11 g; fibre < 0,5 g; protein < 0,5 g; salt 0,12 g; sodium 0,05 g;


  Produced in Poland (European Union) by
  XL Energy Marketing Sp. z o. o.,
  59 Zlota St., 00-120 Warsaw,
  www.xl-energy.com
  Shelf life: 2 years from production date.

 • Production / Mława plant

  Since we are in control of the entire production process, we are able to fulfil the highest quality demands with the shortest delivery times.

  • – XL production facility is situated on a plot of 24,861 m2. It consists of a production line with additional warehousing space, a warehouse hall and a fully equipped laboratory.
  • – XL Energy make sure that the water stands up to the highest production standards. Our facility has a water treatment system with a reversed osmosis (RO) installation.
  • – Yearly we can produce 180 million cans. That would weigh as much as 1000 adult elephants!
  • – Over 70% of aluminum from our cans is recycled. This makes it the most sustainable packaging material.
  • – Our R&D department tested over 1000 recipes in order to choose the best ones.
  • – We have over 100 different can variants.
  • – All the cans of XL Energy Drinks sold in 2015 add up to 7 tons of caffeine. That’s the equivalent of almost 70 million espressos.
 • CERTIFICATES

  Our products conform to strict quality standards and follow current rules and regulations for beverages. XL drinks comply with EU and FDA regulatory requirements and testing methods. Our products are manufactured at ISO 9001, ISO 22 000, IFS and BRC certified facility, thanks to which our clients can be sure of the highest levels of quality control.

  We are committed to continuous improvement of all our processes and enhancing company’s performance.

  Our products contain no animal derivatives and therefore are suitable for consumption for vegetarians and vegans.

 • Logistics

  Our shipping and logistics team is an integral part of our supply chain. They provide both quick solutions and a professional customer service.

  From our base in Warsaw we supervise shipping of products all over the world. We can ship XL cans even to exotic and remote places like Maldives, Reunion, Suriname, Curacao, Martinique, Guadeloupe, Kyrgyzstan. Anywhere you want!

  • – We send our cargos via sea, air and land.
  • – Our longest shipping route is 21,858.60 km.
  • – Since 2009 we have shipped 644 million cans. This could wrap the globe 2.173 times.
 • THE MILESTONES

  In the 16 years since, XL Energy Marketing has experienced tremendous growth and established itself as one of the market leaders.

  2000

  XL Energy Drink is born.

  2005

  A second flavour is launched – XL Sugar Free. Other flavours followed shortly.

  2005

  Our New York office is opened.

  2008

  Mława plant is built to make sure our company offers even more competitive prices and flexibility in order execution.

  2011

  Our new larger warehouse is completed to ensure greater stock availability for our clients.

  2012

  To make our production factory as eco-friendly as possible, we have installed a unique water recovery system. This means we can reuse most of the water which we would normally dispose of. This improvement has helped to reduce our water consumption by 15,000,000 liters per year. 

  2013

  XL Energy Plus line is developed to provide our customers with additional taste and energy benefits. Three functional drinks – XL DoubleKick, XL SportsManiac and XL AfterParty  – join the XL family.

  2014

  New Mixers line – XL Mixer Mojito, XL Mixer Pinacolada and Mixer PowerToniq – are launched, offering the refreshing and hugely popular flavours of cocktails and long drinks.

  2014

  Current XL Regular can design is introduced.

  2015

  XL ICE and XL WildStuff join the XL portfolio, providing either a chilled way to cool off or a crazy way to go on a WILD adventure. Both Irresistibly tasty and refreshing.